Politika Privatnosti

Read English version of this privacy policy here.

Internetskom stranicom https://www.expatincroatia.com/ (u daljnjem tekstu: „Internetska stranica“) upravlja „MALA PLAVA HOBOTNICA j.d.o.o.“, „mi“, „nas“ ili „naš“) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Put Supavla 1, Split, OIB: 01088969042 (u daljnjem tekstu EXPAT)

U Republici Hrvatskoj, kao i u ostalim pravnim sustavima država članica Europske unije, od 25. svibnja 2018. godine izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba.

EXPAT predan je zaštiti Vaše privatnosti koju temelji na Općoj uredbi i njezinim načelima te u skladu s navedenim donosi ova Pravila o zaštiti privatnosti.

Ovim Politikom privatnosti uređuje se način na koji EXPAT prikuplja, koristi i upravlja Vašim podacima uključujući i osobnim podacima, ako ste korisnik naših usluga, dobavljač, partner, ako ste se prijavili na naše promidžbene materijale i ako ste poslali upit putem naše kontakt forme  (dalje: „Vi“).

Ova Politika primjenjuje se samo na fizičke osobe („ispitanike“) odnosno njihove osobne podatke. Postupanje s podacima pravnih osoba (poput podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, profesionalnom tajnom i klasificiranim podacima) nije predmet ove Politike.

EXPAT je Voditelj obrade u pogledu osobnih podataka koje prikupljamo od Vas, dakle osoba koje određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste saznali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke i na koji način ih koristimo.

Korištenjem naše internetske stranice ili kao i obraćanjem putem kontakt forme suglasni ste s korištenjem Vaših osobnih podataka na način opisan u ovoj Politici.

Ova Politika privatnosti će biti predmetom redovnih revizija, te ista mogu u svakom trenutku biti ažurirana ili izmijenjena. Svaku izmijenjenu verziju objavit ćemo na ovoj internetskoj stranici, a svaka takva izmjena Politike stupa na snagu odmah nakon objave, osim ako u izmjeni nije drugačije navedeno. Registracijom ili nastavkom korištenja ove Internet stranice, potvrđujete poznavanje te pristajete na obradu podataka sukladno izmijenjenoj odnosno ažuriranoj verziji ove Politike.

Osobni podaci

Za potrebe ove Politike privatnosti, pojam “Osobni podaci” odnosi se na sve podatke koji se odnose na pojedinca fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi – ispitanik. Stoga, radi se o bilo kojem podatku kojim se izravno identificira fizičku osobu ili putem kojih se fizička osoba može identificirati, kao što su ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, e-pošta i IP adresa. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samom informacijom ili u poveznici s bilo kojom drugom informacijom u našem posjedu ili za koju je izgledno da će doći u takav posjed.

Osim u slučaju u kojem je u ovoj Politici privatnosti izričito drugačije određeno, ovdje korišteni izrazi imaju značenje koje im je dano UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (“Opća uredba o zaštiti podataka” ili “GDPR”).

Voditelj obrade

EXPAT ( “mi”, “nas” ili “naš”) djeluje kao Voditelj obrade u vezi s obradom vaših Osobnih podataka obuhvaćeni ovom Politikom privatnosti u smislu primjenjivih propisa o zaštiti podataka. To znači da EXPAT odlučuje o načinu na koji se ti Osobni podaci obrađuju i u koje svrhe se oni obrađuju.

Vrste Osobnih podataka koje se obrađuju i svrhe obrade

Za posjećivanje i pregledavanje Web stranice nije potrebna registracija korisnika stoga se ne prikupljaju Vaši podaci o registraciji i korisničkom računu, a za više informacija o prikupljanju podataka putem kolačića pročitajte našu obavijest o kolačićima.

EXPAT, sukladno s politikom privatnosti, može prikupljati sljedeće osobne podatke:

  • podatke iz dobrovoljno ispunjenih kontakt obrasca s naše web stranice od strane korisnika, u svrhu postavljanja upita, odnosno komunikacije sa nama;
  • druge podatke koje nam je korisnik dobrovoljno da prilikom podnošenja zahtjeva za određenom uslugom ili pružanje određenih informacija.

Uobičajeno se radi o osobnim podacima kao što su ime i prezime, poštanska adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, datum rođenja (dob), no kada stupite s nama u ugovorni odnos radi pružanja određenih usluga koje ste zatražili, osobni podaci koje dostavljate i koje obrađujemo nužni su radi ispunjenja ugovornih obveza.

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti.

Svrha obrade osobnih podataka koje provodimo vezane su uz pružanje naših usluga i informacija o našim uslugama.

Pravni temelji za obradu osobnih podataka

EXPAT ne prikuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu, ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili ima EXPAT za obradu legitiman interes.

Ova politika privatnosti ne primjenjuje se na osobne podatke koji se prikupljaju bez pristupa internetu ili drugim putem, uključujući i putem web stranica kojima upravlja treća strana ili na osobne podatke koje u vezi sa pružanjem naših usluga ili stupanjem u ugovorni odnos s nama.

Čuvanje osobnih podataka

Sve osobne podatke koje EXPAT obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili legitimnog interesa, EXPAT čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke EXPAT izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka ili ako tako određuje zakon.

EXPAT ne prosljeđuje vaše osobne podatke neovlaštenim osobama.

Izjava o sigurnosti

EXPAT poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka i nastoji ih zaštititi od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Osobe koje imaju pristup Vašim podacima

Pristup Vašim podacima imaju isključivo naši ovlašteni predstavnici koji su upoznati s politikama i postupcima zaštite Vaših podataka. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

– treći pružatelji usluga koji u ime i za račun EXPAT pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. knjigovodstveni ured, naši pravni zastupnici, partneri koji održavaju tehničku infrastrukturu te ostali partneri koji sudjeluju u pružanju usluga našim klijentima. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama, a dostavljamo im samo podatke koji su neophodni za pružanje njihovih usluga. Navedeni pružatelji usluga imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite;

– kada EXPAT radi pružanja usluga iz svojeg predmeta poslovanja ima obvezu sukladno važećim propisima dostaviti Vaše podatke nadležnim tijelima (primjerice Ministarstvo financija, porezna uprava);

– nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću našeg poslovanja i postupanja, u kojem slučaju ista Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

Prijenos osobnih podataka izvan Europske Unije

Iako je sjedište EXPAT-a u Hrvatskoj, naši poslovni partneri nalaze se diljem svijeta, ali uglavnom u SAD-u te stoga mi ili naši davatelji usluga u posebnim slučajevima prenosimo Vaše osobne podatke u SAD koristeći propisane mjere sigurnosti. Kao primjer, možemo navesti slučaj kad koristimo vanjskog izvršitelja koja pruža usluge, poput usluge smještaja podataka u oblak ili usluge upravljanja poslovanjem. Kao konkretan primjer možemo navesti da koristimo CRM platformu Bigin koja ima osigurane vrlo visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka klijenata, a više o tome možete pročitati na njihovim stranicma https://www.zoho.com/gdpr.html .  U svim takvim slučajevima, poduzeli smo sve mjere opreza kako bi vaši osobni podaci bili maksimalno zaštićeni, takvi su prijenosi u skladu sa najnovijom odlukom o primjerenosti „EU-SAD Data Privacy“ o kojoj možete pročitati više na https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_hr

 

Mjerenje posjećenosti – Google Analytics

Naša web stranica može koristiti Google Analytics, uslugu web analize koju pruža treća strana, društvo Alphabet Inc. i njegova povezana društva (“Google”). Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima u Republici Irskoj gdje će se čuvati najduže 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani (prema uvjetima koji vrijede na dan objave ove politike). Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vaše upotrebe naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html .

Prava pojedinca u vezi obrade osobnih podataka

Kako bi osigurali zakonitu obradu osobnih podataka, kao pojedinac na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka imate sljedeća prava:

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuje li EXPAT vaše podatke te ukoliko to zaista i jest slučaj, također imate pravo zatražiti pristup prema istima. Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak

Ako smatrate da EXPAT koristi netočne ili nepotpune podatke, odnosno ukoliko želite njihovu izmjenu, kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo do dopune nepotpunih podataka, izmjene te ispravke. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Vaše je osobno pravo zatražiti od NAS da bez nepotrebnog odgađanja izbrišemo osobne podatke koje se odnose na vas, a EXPAT mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati. Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

-vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

– povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

– uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;

– osobni podaci nezakonito su obrađeni;

– osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade

– osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Pravo na ograničavanje obrade

Vaše je osobno pravo zatražiti od nas ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko smatrate da su podaci kojima EXPAT raspolaže netočni,  ako je obrada protuzakonita, ali ne želite da se vaši podaci brišu već ograničeno koriste, ako Mi  više ne trebamo Vaše osobne podatke, međutim potrebni su Vama za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva, ako ste podnijeli prigovor u vezi s obradom Vaših osobnih podataka;

Pravo na prenosivost podataka

Vaše je osobno pravo prenositi osobne podatke koje se odnose na vas, a koje ste nam dostavili, u jednostavno upotrebljivoj formi. Nadalje, vaše je osobno pravo te podatke proslijediti trećoj strani, bez ometanja od strane EXPAT-a.

Pravo na prigovor

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, osoba ima pravo u bilo kojem trenutku, prigovoriti obradi podataka koji se odnose na nju u svrhu marketinga; kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se ne obrađuju više u te svrhe.

Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu:

Vaše je osobno pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite ili u kojoj je navodno došlo do povrede, ako mislite da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

Ukoliko dođe do kršenja Politike privatnosti  EXPAT je dužan o tome obavijestiti nadležno tijelo. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, EXPAT je obvezna o kršenju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

Pravo na povlačenje privole

Vaše je osobno pravo povući privolu za obrade podataka koje se na istoj temelje.

U odnosu na povlačenje privole za obradu Vaših osobnih podataka za postavljanje „kolačića“ kako je to navedeno ranije, molimo vas da proučite našu Obavijest o kolačićima.

Napominjemo da u određenim, zakonom predviđenim slučajevima, nismo u mogućnosti udovoljiti ili u potpunosti udovoljiti vašim zahtjevima za ostvarivanjem vaših prava, npr. kako bismo ispunili naše zakonske obveze, ili u svrhu postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, postoji mogućnost da ćemo morati čuvati određene vaše Osobne podatke i nakon što ste zatražili brisanje.

Izmjene ove Politike privatnosti

Ako promijenimo način na koji postupamo s vašim Osobnim podacima u vezi vašim korištenjem naše platforme , ažurirati ćemo ovu Obavijest o privatnosti. Zadržavamo pravo mijenjanja  naše prakse i ove Obavijesti o privatnosti u bilo kojem trenutku, stoga vas potičemo da često provjeravate Obavijest o privatnosti kako bi bili informirani o eventualnim ažuriranjima i izmjenama ove Obavijesti.

Podaci o kontaktu Voditelja obrade

Da biste postavili pitanja ili komentirali ovu Politiku privatnosti i naše prakse zaštite podataka ili podnijeli pritužbu na našu usklađenost s mjerodavnim propisima o zaštiti osobnih podataka, obratite nam se putem e-pošte: happy@expatincroatia.com

Primit ćemo na znanje i istražiti svaku pritužbu o načinu na koji upravljamo Osobnim podacima (uključujući i pritužbu da smo prekršili vaša prava temeljem mjerodavnih propisa o zaštiti osobnih podatka).

Siječanj 2024

Subscribe to the Expat in Croatia Newsletter and get our FREE Croatia Starter Kit.
I'm already subscribed.